Noc Muzeów odbyła się także w Bytomiu, gdzie na zwiedzających czekał szereg atrakcji.

W Bytomiu dwuletnia dziewczynka zadzwoniła na policję ponieważ jej matka była nieprzytomna. Na miejscu interweniowały służby mundurowe straż pożarna musiała dostać się do środka. Jak się okazało kobieta, która opiekowała się dzieckiem była pijana.

O szczegółach w materiale.

Rodzin zastępczych i osób gotowych na adopcję wciąż jest za mało. By propagować adopcję i rodzicielstwo zastępcze w Bytomiu - Stolarzowicach zorganizowano piknik. Impreza była do miłego spędzenia wolnego czasu i rozwiania wszelkich wątpliwości i obaw związanych z adopcją czy rodzicielstwem zastępczym.

Damian Bartyla, prezydent Bytomia złożył odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W odwołaniu prezydent zwrócił uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oceniła dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019 /dane te nie powinny być przedmiotem opinii RIO/, a nie samo wykonanie budżetu miasta za rok 2016.

W zeszłorocznym budżecie zrealizowano dochody w kwocie 745,2 mln zł, co stanowi 96,9% w stosunku do zaplanowanych. Wydatki zrealizowano w kwocie 773, 1 mln zł, co stanowi 95,7% w stosunku do planu. Powyższe wykonanie dochodów i wydatków, pomimo deficytu w kwocie 27,9 mln, przy poziomie przychodów w kwocie 42,6 mln (obligacje, pożyczki i wolne środki z 2015) oraz rozchodów w kwocie 3,7 mln pozwoliło na wypracowanie wolnych środków na 2017 r. w kwocie 11 mln (z czego w budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 10 mln). Wysokie wskaźniki realizacji planu wskazują ponadto, iż budżet zaplanowano bardzo dobrze i nieznacznie tylko wykonanie odbiega od planu. Jednocześnie w uzasadnieniu do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzono, iż w odniesieniu do przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego, Skład Orzekający nie wniósł zastrzeżeń, a mimo tego wydana została negatywna opinia łącznie o wykonaniu budżetu, jak i informacji o stanie mienia komunalnego, co również zostało podważone w odwołaniu.

Ponadto RIO stwierdziła występowanie na koniec roku zobowiązań wymagalnych , które zostały uregulowane niezwłocznie w momencie dostępności środków finansowych tj. w styczniu 2017.

Krzywdząca jest negatywna ocena skutków, które są planowane w WPF i jeszcze nie wystąpiły, a pozytywne, faktyczne działania Miasta prowadzące do niezwłocznego uregulowania zobowiązań nie zostały wzięte pod uwagę i nie zasłużyły na uwzględnienie.

Źródło: UM w Bytomiu

Andrzej Wężyk nie jest już Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu, na wczorajszej sesji on oraz jego zastępca zostali odwołani ze stanowisk, o szczegółach w materiale.