Rodzin zastępczych i osób gotowych na adopcję wciąż jest za mało. By propagować adopcję i rodzicielstwo zastępcze w Bytomiu - Stolarzowicach zorganizowano piknik. Impreza była do miłego spędzenia wolnego czasu i rozwiania wszelkich wątpliwości i obaw związanych z adopcją czy rodzicielstwem zastępczym.

Damian Bartyla, prezydent Bytomia złożył odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W odwołaniu prezydent zwrócił uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oceniła dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019 /dane te nie powinny być przedmiotem opinii RIO/, a nie samo wykonanie budżetu miasta za rok 2016.

W zeszłorocznym budżecie zrealizowano dochody w kwocie 745,2 mln zł, co stanowi 96,9% w stosunku do zaplanowanych. Wydatki zrealizowano w kwocie 773, 1 mln zł, co stanowi 95,7% w stosunku do planu. Powyższe wykonanie dochodów i wydatków, pomimo deficytu w kwocie 27,9 mln, przy poziomie przychodów w kwocie 42,6 mln (obligacje, pożyczki i wolne środki z 2015) oraz rozchodów w kwocie 3,7 mln pozwoliło na wypracowanie wolnych środków na 2017 r. w kwocie 11 mln (z czego w budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 10 mln). Wysokie wskaźniki realizacji planu wskazują ponadto, iż budżet zaplanowano bardzo dobrze i nieznacznie tylko wykonanie odbiega od planu. Jednocześnie w uzasadnieniu do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzono, iż w odniesieniu do przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego, Skład Orzekający nie wniósł zastrzeżeń, a mimo tego wydana została negatywna opinia łącznie o wykonaniu budżetu, jak i informacji o stanie mienia komunalnego, co również zostało podważone w odwołaniu.

Ponadto RIO stwierdziła występowanie na koniec roku zobowiązań wymagalnych , które zostały uregulowane niezwłocznie w momencie dostępności środków finansowych tj. w styczniu 2017.

Krzywdząca jest negatywna ocena skutków, które są planowane w WPF i jeszcze nie wystąpiły, a pozytywne, faktyczne działania Miasta prowadzące do niezwłocznego uregulowania zobowiązań nie zostały wzięte pod uwagę i nie zasłużyły na uwzględnienie.

Źródło: UM w Bytomiu

Andrzej Wężyk nie jest już Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu, na wczorajszej sesji on oraz jego zastępca zostali odwołani ze stanowisk, o szczegółach w materiale.

Ma to być przede wszystkim ogromna szansa dla Bytomia, mowa o rewitalizacji miasta. Za blisko miliard złotych mają zostać poprawione warunki życia mieszkańców. Kiedy ten zastrzyk gotówki trafi do Bytomia i na jakim etapie są przygotowania - o tym w materiale.

Będzie to okazja dla osób w wieku od 50 do 65 lat na skorzystanie z panelu badań diagnostycznych celem wczesnego rozpoznania schorzeń typowych dla wieku starszego. W Bytomiu w maju wystartuje pilotażowy projekt profilaktyczny pod hasłem "Bytom przyjazny starszemu wiekowi".

O szczegółach w materiale.