Ogólnoksztalcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckigo we Bytůniu kożdy rok bajsluje te niýôbyczne wydorzyniý. Na Balet Gali poradzi sie uoboczyć tancyn manszafty, absolwyntůw ai szkolorzy bytůńskij szule.

Juże 18 roz we Bytůniu bůła Tyjatromanio. Je to miyndzynacjůnalny fest dlo ludzi uobmiłowanych we tyjatrze. I to we tyjatrze roztojatyj zorty.

 

Coroz wiyncy sztadůw we Polsce ai u nos uzodow, coby zaszperować wystowianie u nich cyrkůw ze zwiyrzokami. Jako je we Rudzie Ślůnski a Bytůniu?

 

Jak kożdego roka 10 maja we Rudzie Ślůnski fajrowany bůł dziyń bibliotykorzy a uobmiłowanych we ksiůnżkach. Skiż tego uozdowane bůły Bibliosy, czyli prajsy dlo ludzi, kerzi ksiůnżki majům fest we zocy.

 

Na placu je juże coroz ciepli, nale na bady pod dachym ludzie durś rada prziłażům. Jednako eli woda je tam przirychtowano na tyla ludzi bez cołki rok? To sprowdzo ekstra kůntrol.