W Rudzie Śląskiej realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+”, prowadzony przez Punkt Konsultacyjno – Doradczy.

Projekt oprócz kompleksowego wsparcia i pomocy osobom 45+ poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz szkolenia przewiduje również kampanię promującą silver economy (srebrną ekonomię) - system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób po 45. roku życia na rynku pracy.

Cykl szkoleń obejmuje 3 moduły tematyczne: - „jestem aktywny”, „prawo na co dzień”, „szkolenie komputerowe” „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+” współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bliższe informacje: Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Rudzie Śląskiej, ul. Kubiny 6, tel. 32 757 68 85, www.aktywni45plus.eu

KOMENTARZE