Kolejny etap rewitalizacji zabytkowej Kolonii Zgorzelec, kwartału ulic: Głęboka-Matejki-Katowicka oraz ulicy Mickiewicza, Dworcowej, Zaułku i otoczenia Rynku. Takie projekty modernizacyjne chce pilotować w Bytomiu ZBM TBS, który złożył wniosek o dofinansowanie tych inwestycji w kwocie 50 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do czterech kluczowych projektów rewitalizacyjnych. Rozmawialiśmy o nich z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych, przedstawiając im nasze koncepcje, w których uwzględniliśmy również ich opinie i sugestie - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Wartość wszystkich czterech projektów to ponad 50 mln zł, jednak ich rozpoczęcie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Cieszy fakt, że już jeden z nich – II etap rewitalizacji Kolonii Zgorzelec otrzymał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu wkrótce podpiszemy umowę o dofinansowanie tego ważnego projektu – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Projekty, które odmienią centrum Bytomia


Wszystkie projekty rewitalizacyjne, poza Kolonią Zgorzelec, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie dotyczą Śródmieścia miasta. Ich realizacja odmieni całkowicie nie tylko centrum miasta, ale przede wszystkim reprezentacyjne jego obszary, jak ulicę Dworcową, mającą zachowany średniowieczny kształt ulicę Zaułek, ale również budynki w okolicy Rynku oraz przy ulicach: Jagiellońskiej, Szymanowskiego, Rycerskiej, Mickiewicza, Katowickiej, Głębokiej i Matejki. Warto podkreślić, że w planach jest rewitalizacja ważnego kwartału objętego ulicami: Głęboką, Matejki i Katowicką, jak również zagospodarowanie przestrzeni miejskich w okolicach ulicy Mickiewicza.

Wszystkie złożone wnioski oraz wysokość kosztów związanych z realizacją projektów zostały opracowane na podstawie dokumentacji technicznej, a także posiadają niezbędne decyzje i pozwolenia budowlane. Tym samym w przypadku przyznania dofinansowania z Unii Europejskiej oraz po rozstrzygnięciu przetargów, wykonawcy będą mogli przystąpić do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z przyjętą koncepcją jeśli nasze miasto otrzyma pozytywną decyzję z Urzędu Marszałkowskiego, część prac będzie mogła ruszyć już w 2021 roku, a ukończenie wszystkich czterech projektów rewitalizacyjnych zaplanowano do 31 grudnia 2022 roku.

Przygotowane projekty rewitalizacje, zwłaszcza te dotyczące Śródmieścia, to szansa dla naszego miasta na zmianę jego wizerunku – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Po tym, jak pozytywną ocenę przeszedł II etap rewitalizacji Kolonii Zgorzelec, czekamy teraz na decyzję Urzędu Marszałkowskiego odnośnie pozostałych trzech projektów, które zostały złożone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – dodaje Michał Bieda.

Projekt ten przewiduje nie tylko przebudowę na ul. Dworcowej (wymianę nawierzchni z kostki i płyt granitowych, nasadzenie roślinności w donicach, małą architekturę), ale też przebudowę kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, teletechnicznej i sieci gazowej, ale również remont kamienic na ul. Dworcowej i Jagiellońskiej, otoczenia Rynku oraz ulicy Zaułek. W tej mającej zachowany średniowieczny kształt ulicy zaplanowano przebudowę nawierzchni, odwodnienie, oświetlenie z monitoringiem, ale także zagospodarowanie podwórek oraz małą architekturę, zaś przy Rynku przebudowę nieużytkowanego budynku przy Rycerskiej 1 z przeznaczeniem na obiekt usługowo-handlowy oraz budynku przy ul. Szymanowskiego 2, czyli dawnego kina „Gloria”.

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, nowe nawierzchnie chodników, ciągów pieszojezdnych, parkingi, budowa małej architektury, ogrodzeń, nasadzenia zieleni, zmiana oświetlenia oraz montaż monitoringu. To tylko niektóre zmiany jakie czekają otoczenie ulicy Mickiewicza. W ramach projektu rewitalizacyjnego wyremontowanych zostanie dziesięć budynków przy ul. Mickiewicza, zaś na ul. Orląt Lwowskich i Powstańców Śląskich odnowione będą zieleńce i częściowo ciągi piesze. Remonty przewidują modernizację: elewacji frontowych i oficyn, bram wjazdowych, okien strychowych, nawierzchni dachów, instalacji odgromowych, obróbek blacharskich, rynien oraz pionów kanalizacyjnych i kominów.

W ramach rewitalizacji ulicy Mickiewicza, wyremontowany zostanie także lokal użytkowy przy ul. Orląt Lwowskich 3/24, który przeznaczony będzie na świetlicę środowiskową. Szacowana wartość projektu to 7,4 mln zł, z czego miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 6,1 mln zł

Nowe place zabaw, tereny zielone, mała architektura, strefa segregacji odpadów, wybiegi dla psów, ale również remonty dziewięciu budynków, zagospodarowanie terenów podwórek, nasadzenia drzew oraz modernizacje chodników i jezdni. Tak zmieni się kwartał i otoczenie ulic Głębokiej, Matejki i Katowickiej. Szacowana wartość projektu to ponad 6,7 mln zł, z czego miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 5,3 mln zł

Wpisane do rejestru zabytków – osiedle „Kolonia Zgorzelec” ma szansę stać się drugim Nikiszowcem. Osiedle położone między Szombierkami i Łagiewnikami obejmuje 34 budynki mieszkalne tzw. familoki dwu- i czterorodzinne, z których część jest obecnie niezamieszkała.

W wybranym do dofinansowania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji projekcie „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II) bierze udział sześć wspólnot mieszkaniowych (10 budynków).

To dobra informacja dla 152 mieszkańców wspólnot Kolonia Zgorzelec 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36. Inwestycja obejmie remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Kolonia Zgorzelec 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36. Wartość tego projektu to 5,63 mln zł, z czego Unia Europejska dofinansuje go w kwocie prawie 4,8 mln zł. Roboty budowlane mają być zakończone do końca grudnia 2022 roku – stwierdził Jacek Panas z Zakładu Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

KOMENTARZE