Na ostatniej sesji Rady Miasta Ruda Śląska radni podjęli decyzję o kontynuacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Jego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom oraz uczniom w przedszkolu i szkole w uzasadnionych przypadkach. W 2023 roku w ramach programu na ciepły posiłek mogło liczyć ponad 3 tysiące dzieci.

Obecnie w mieście realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W 2022 roku programem objęto 3358 osób. Koszt programu wyniósł ponad 2,8 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł to środki z budżetu państwa, natomiast środki z budżetu gminy to ponad 1,1 mln zł.

Jedna z podjętych uchwał dotyczy przyjęcia programu osłonowego pozwalającego dyrektorom przedszkoli i szkół na zapewnienie posiłków potrzebującym dzieciom oraz uczniom bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej. – W sytuacji, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki umożliwia to dziecku, a następnie informuje ośrodek pomocy społecznej o takiej potrzebie. Ośrodek nie musi wydawać decyzji administracyjnej w tej sprawie – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może jednak przekroczyć 20% liczby wszystkich dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach – dodaje.

Kolejna uchwała dotyczy podwyższenia do wysokości 200% kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy społecznej, uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Kryteria dochodowe od dnia 1 stycznia 2022 roku wynoszą 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Podwyższenie kryteriów spowoduje, że kwoty te będą wynosiły odpowiednio 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł na osobę w rodzinie. Trzecia uchwała dotyczy zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przewiduje wsparcie finansowe dla gmin, które udzielają pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób potrzebujących.

KOMENTARZE