13 maja rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Można je składać do 22 maja w formie papierowej, a do 31 maja za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie ponad 5,6 mln zł.

- Zachęcam wszystkich do zgłaszania projektów. Przypominam, że od kilku lat mogą one dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. projektów miękkich. Warto skorzystać z okazji do realizacji swoich pomysłów na miasto – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Zasady zgłaszania projektów pozostają bez zmian. Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną nie trzeba dołączać cyfrowego odwzorowania listy, ale jej oryginał należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną.

Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp.

- Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne – wylicza Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2025 rok.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Informacje i dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszenia projektu oraz listę poparcia projektu, można znaleźć na platformie rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakładce konsultacje społeczne. Ponadto zarówno na platformie, jak i w BIP, zamieszczona została instrukcja sprawdzania własności terenu, która pozwoli na szybką weryfikację, czy planowana lokalizacja przedsięwzięcia należy do gminnego zasobu nieruchomości. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2025 r. wyniesie 5 676 470 zł, z czego 1 676 470 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 400 000 zł), a 4 000 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 400 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 2 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 9 do 22 września. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 4 października.

KOMENTARZE