Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2026 r. odpowiadać będzie konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. i Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi ponad 128 mln zł.

- Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że po 1 czerwca nie będzie zmiany wysokości „opłaty śmieciowej”. Nie będzie także wymiany pojemników na odpady – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Nowym elementem, który pojawił się w zawartej dziś umowie, jest zapis dotyczący przeprowadzenia dwa razy do roku w dzielnicach miasta mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. - Nowością będzie również wyposażenie pojemników na odpady w transpondery RFID, co ułatwi monitorowanie funkcjonowania systemu. To rozwiązanie planujemy wdrożyć do grudnia – zaznacza Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej.

Warto przypomnieć, że także od 1 czerwca tego roku do miejskiego systemu wracają nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, chyba że ich właściciele złożyli do 18 września 2023 r. oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości, które wracają do systemu, muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne pozostają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2023 r. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi ona 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

Stawki „opłaty śmieciowej” dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zależą od wielkości pojemnika. Przykładowo za pojemnik 120 l stawka za wywóz wynosi 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

W 2023 r. w Rudzie Śląskiej wytworzono ponad 61,86 tys. ton odpadów komunalnych, w tym m.in.:

  • 31 229,56 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • 6 233,91 tony odpadów wielkogabarytowych,
  • 8 158,24 ton odpadów bioodpadów,
  • 6 992,56 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • 2 302,63 tony szkła,
  • 2 944,11 tony tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
  • 2 285,61 ton papieru,
  • 1 500,66 ton popiołu.

KOMENTARZE