Ponad 2,8 miliona złotych kosztowało wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wyzwolenia i Wireckiej w Rudzie Śląskiej. Zmodernizowano również nawierzchnię jezdni. Cała inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie prawie 2 milionów złotych.

- Temat złego stanu ulicy Wyzwolenia pojawiał się często podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza w dzielnicy Kochłowice. Modernizacji wymaga tam nie tylko nawierzchnia, ale także odwodnienie. Pierwszy odcinek mamy już gotowy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Inwestycja obejmowała odcinek ul. Wyzwolenia od budynku nr 142 do budynku nr 86, gdzie wybudowana został kanalizacja deszczowa, a także przyległą część ul. Wireckiej, w której kanalizacja została przebudowana. – Zadanie obejmowało również budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w rejonie ul. Wireckiej, rowu odwadniającego z wylotem służącym do odprowadzania wód opadowych do zbiornika, regulację i czyszczenie istniejących rowów za zbiornikiem oraz przebudowę istniejących wylotów z wpustów deszczowych w ul. Wireckiej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Zbiornik retencyjny powstał w miejscu, w którym wcześniej utworzyło się zalewisko. Po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji odtworzone zostały nawierzchnie dróg i chodniki.

Zrealizowana inwestycja jest jednym z 11 zadań pierwszego etapu projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, którego planowana wartość to ponad 18 mln zł. Na jego realizację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W przypadku tego zadania dofinansowanie wyniesie prawie 2 mln zł.

Kolejną inwestycję na tej ulicy przygotowuje rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedsięwzięcie składać się będzie z czterech zadań: budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w rejonie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do nr 195, naprawy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, budowy kanału sanitarnego w ul. Spokojnej oraz budowy kanału deszczowego wraz z odtworzeniem drogi w ul. Spokojnej. Obecnie PWiK jest na etapie przygotowywania dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego. Jeżeli zostanie wyłoniony wykonawca, to zakończenie robót przewidywane jest w drugim kwartale 2023 r.

KOMENTARZE