Prawie 645 tys. zł na pomoc dla bezpańskich zwierząt przeznaczą władze Rudy Śląskiej w 2023 roku. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rudzcy radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Głównymi założeniami programu są przede wszystkim: zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku oraz opieki, ich obowiązkowa sterylizacja albo kastracja oraz poszukiwanie nowych właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko, które otrzyma prawie 599 tys. zł.

Założenia, które zostały określone we wspomnianym programie, realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z  siedzibą przy ul. Bujoczka w dzielnicy Ruda. Obowiązkiem tej placówki jest m.in.: prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska. – Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są na przykład: porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki, łatwość pozyskiwania zwierząt, moda na konkretne rasy czy brak wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności – wymienia Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta” określa m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku, zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów czy także znakowanie zwierząt. Program ten reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji. Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2023 przeznaczy dokładnie 644 800 zł, z kolei w bieżącym roku była to kwota 610 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W 2022 roku (do końca listopada) do prowadzonego przez „Faunę” schroniska przyjęto w sumie 672 zwierzęta, w tym 411 z terenu Rudy Śląskiej. Do rudzkiego schroniska trafiło w sumie 421 psów i 251 kotów. Co więcej, w 2022 roku przeprowadzono (do końca listopada) 478 interwencji dotyczących podjęcia zwierząt, a w 2021 roku - 678. W tym roku rudzkie schronisko oddało do adopcji 205 psów i 135 kotów. Ponadto właściciele odebrali ze schroniska 182 zagubione psy i 16 kotów.

W ramach edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży na temat opieki nad zwierzętami rudzkie schronisko dla zwierząt od 2002 realizuje program „Odpowiedzialna przyjaźń”, w ramach którego współpracuje ze szkołami i przedszkolami. - Warto również zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób wykonuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

W tym roku wysterylizowano i wykastrowano 126 wolno żyjących kotów. Natomiast wysterylizowano w sumie 165 psów przebywających w schronisku oraz 84 koty. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano w 2022 roku 1499 kg karmy, a w 2021 1519 kg.

Od 2013 r. w ramach programu znakowania zwierząt z terenu Rudy Śląskiej zaczipowano łącznie 2 689 psów. W roku 2023 r. planuje się zaczipować ich około 20. Miasto pokrywa zarówno koszty zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go pod skórę zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” powstało w 1994 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Placówka utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, tj. firm oraz osób prywatnych, wspomagających materialnie jego działalność, a także ze środków uzyskanych z „1 procenta”. Rudzka „Fauna” ogarnia swoim zasięgiem nie tylko Rudę Śląską, ale również gminy powiatu mikołowskiego, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Warunki w schronisku z roku na rok się poprawiają. W 2019 jako uwieńczenie prac inwestycyjnych na terenie powstał budynek wielofunkcyjny, w którym znalazły się: pokój do adopcji zwierząt, pomieszczenie dla wolontariuszy, salka edukacyjna, pomieszczenia administracyjne oraz powierzchnie magazynowe. W 2020 rozpoczęto, a w 2021 zakończono remont bloku weterynaryjnego, połączonego z pomieszczeniem do pielęgnacji psów i kotów oraz dla małych (klatkowych) zwierząt. W 2022 roku wykonano remont ostatniego odcinka instalacji wodociągowej.

Schronisko w Rudzie Śląskiej dostępne jest dla mieszkańców chcących zaadoptować zwierzę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, z kolei w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 15:00. Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji odbywa się po przeprowadzeniu ankiety przedadopcyjnej i po rozmowie z pracownikami schroniska. Wydanie konkretnego czworonoga jest możliwe tylko osobom, które mogą zapewnić im należyte warunki.

KOMENTARZE