Rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Można je składać do 24 maja w formie papierowej, a do 2 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie prawie 5,3 mln zł.

 

- Budżet obywatelski to idealne narzędzie dla mieszkańców, którzy mają swoje pomysły na miasto, a takich w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Jeżeli tylko przekonają do swoich projektów innych rudzian, to mogą bezpośrednio wpłynąć na sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Główne zasady zgłaszania projektów pozostają bez zmian. Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. - Zgłaszając projekt drogą elektroniczną nie trzeba już dołączać cyfrowego odwzorowania listy osób popierających projekt. Należy jednak pamiętać, że oryginał listy poparcia w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później, niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp. Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Informacje i dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszenia projektu oraz listę poparcia projektu, można znaleźć na platformie rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakładce konsultacje społeczne. Ponadto zarówno na platformie, jak i w BIP, zamieszczona została instrukcja sprawdzania własności terenu, która pozwoli na szybką weryfikację, czy planowana lokalizacja przedsięwzięcia należy do gminnego zasobu nieruchomości. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Nowością jest możliwość wycofania projektu przez projektodawcę, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem głosowania.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2024 r. wyniesie 5 271 000 zł, z czego 1 471 000 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 380 000 zł), a 3 800 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 380 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 4 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 4 do 10 września. Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada Miasta uchwaliła nowy sposób głosowania, dający możliwość wskazania 4 zadań dużych i 4 zadań małych, a nie po 1 jak dotychczas. Jest to maksymalna liczba projektów, na które można oddać głosy, co oznacza, że nie ma konieczności wyboru wszystkich 8 zadań. – Wybranym projektom mieszkańcy przydzielą punkty – kolejno od 4 punktów dla najwyżej ocenianego do 1 punktu dla najniżej ocenianego – informuje Grażyna Janduła-Jonda. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 22 września.

KOMENTARZE