Ruda Śląska będzie współpracować ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w zakresie ponownego zagospodarowania terenów Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś prezydent Michał Pierończyk i prezes Jarosław Wieszołek.

- Zagospodarowanie terenu po tak dużym zakładzie przemysłowym, leżącego na dodatek w centrum miasta, to spore wyzwanie. Struktura własnościowa sprawia, że kluczowe jest podejście właściciela nieruchomości. Dlatego tak cenne jest zaangażowanie władz SRK w procesy rewitalizacyjne w Rudzie Śląskiej – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.

- Uwalniamy kolejne nasze tereny na rzecz lokalnych społeczności. Jak widać wszystko idzie dość szybko i pod wspólnym mianownikiem: przyspieszenia dla rozwoju w duchu sprawiedliwej transformacji regionu. Cieszę się, bo ten ruch dynamizuje wspólne z Rudą Śląską działania. Pokazuje też, że SRK wykorzystuje swój wielki potencjał na inicjowanie korzystnych dla regionu i ludzi procesów – mówi Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Celem współpracy jest rewitalizacja terenu po KWK „Pokój” przy jednoczesnym wykreowaniu dla tego miejsca nowych funkcji. – Chcemy stworzyć tu miejsce dobre do życia, pracy i wypoczynku, z poszanowaniem naszego dziedzictwa poprzemysłowego – mówi Michał Pierończyk.

W sumie jest to 65 hektarów, należących do SRK, na których znajdują się 23 obiekty do wykorzystania bądź adaptacji. To między innymi budynek maszyny wyciągowej szybu Lech I z wieżą szybową, wieża wyciągowa oraz nadszybie szybu Lech II wraz z halą sprężarek i budynek byłej maszyny wyciągowej J. Karol.

Jednym z głównych pól współpracy będzie wdrożenie założeń koncepcji masterplanu, opracowanego w 2021 roku oraz jego modyfikacja i uszczegółowienie dla dwóch obszarów. Pierwszy położony jest między ulicami: Czarnoleśną, Grochowską, Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Traktem Rudzkim, drugi - między ulicami: Niedurnego, Kolejową, Szarotek, Szyb Andrzeja, Lecha.

Teren ma strategiczną lokalizację w centrum miasta, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom i Wirek, graniczy bezpośrednio ze zrewitalizowaną hałdą pocynkową oraz amfiteatrem, będącymi częścią Traktu Rudzkiego. Masterplan zakłada przeznaczenie tego miejsca m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Do założeń koncepcji dostosowane muszą zostać dokumenty strategiczne i planistyczne, przede wszystkim Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląsku do 2030 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska czy Miejscowy Plan Rewitalizacji. Ważnym zakresem współdziałania miasta i spółki będą kwestie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację tych zamierzeń.

Warto przypomnieć, że to kolejne w tym roku działania, w których Spółka Restrukturyzacji Kopalń wspiera miasto. W kwietniu SRK przekazała miastu w formie darowizny należące do niej tereny i obiekty zabytkowego zespołu zabudowań szybu Franciszek. - Ułatwi to prowadzone przez nas działania, zmierzające do utworzenia w tym miejscu Lokalnego Centrum Tradycji, a w części budynków mieszkań komunalnych i wspomaganych – zaznacza wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

Kopalnia „Pokój” funkcjonowała od 1902 roku, jednak historia wydobycia węgla w tym rejonie rozpoczęła się znacznie wcześniej. Teren, którego dotyczy list intencyjny, należał pierwotnie do kopalni „Wanda – Lech”, w która w 1968 r. została przyłączona do kopalni „Pokój”. W 2016 r. KWK „Pokój”, funkcjonująca do tego czasu jako samodzielny zakład, stała się jednym z ruchów górniczych nowo utworzonej KWK „Ruda”. Wkrótce zapadła decyzja o wygaszeniu działalności kopalni. 1 stycznia 2017 r. SRK S.A. przejęła część dawnej KWK „Pokój” jako oddział „Pokój I” spółki, w skład którego wchodziło 713 ha gruntu, 48 wyrobisk dołowych, 2 szyby górnicze oraz obiektów powierzchniowych. 3 marca 2022 r. SRK przejęła pozostałą część: 19,7 ha gruntu, 73 budynki, 137 budowli na powierzchni i 257 budowli na dole, która stała się oddziałem „Pokój II” spółki. 31 grudnia 2024 r. Oddział SRK - KWK Pokój zostanie formalnie zlikwidowany. Szyb Wanda wejdzie jako pompownia w struktury Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń należącego do SRK, zabezpieczając przed zatopieniem sąsiednie kopalnie.

KOMENTARZE