Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach pierwszej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS". Wnioski jeszcze można składać do 10 stycznia 2024 roku. Uczniowie będą mogli zdobyć stypendium w łącznej wysokości 7 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w aktualnym roku szkolnym.

- Śląskie inwestuje w talenty, w potencjał i wiedzę młodych ludzi, którzy są przyszłością województwa. Zależy nam na tym, żeby mieli możliwość rozwoju, realizacji pasji i zdobywania wiedzy, co przełoży się na rozwój regionu. Chcemy, by młodzi, zdolni ludzie związali swoją przyszłość z województwem śląskim, tu się kształcili i pracowali, stąd idea wsparcia tych najbardziej ambitnych. Wierzę, że to najlepiej zainwestowane publiczne pieniądze i zachęcam do udziału w tym projekcie – komentuje marszałek Jakub Chełstowski.   

- Ze swojego doświadczenia, pracy z młodzieżą wiem, jak ważna jest motywacja. Konkursy o takim właśnie charakterze podwyższają potencjał edukacyjny uczniów – dodaje radna Sejmiku, Dorota Konieczny-Simela – Środki w ramach stypendium można przeznaczyć na zakup komputera, drukarki z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi, tabletu lub smartfona, czytnika e-book czy nawet drona lub naukę języków.

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Uczniowie i uczennice spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja”, mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP. Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą specjalnie stworzonej na potrzeby projektu aplikacji służącej do generowania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski zostaną poddane ocenie, a stypendia trafią do tysiąca uczniów i uczennic z najwyższą liczbą punktów.


KRYTERIA DO SPEŁNIENIA

dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności) uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:

  • klasa 1 – średnia na poziomie minimum 5,00,
  • klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych – średnia na poziomie minimum 4,75,
  • klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych – średnia na poziomie minimum 4,75 lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń i uczennica może uzyskać dodatkowe punkty za zdobycie tytułu laureata LUB finalisty konkursu/olimpiady/turnieju lub na podstawie statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnościami.

Media